انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران کارگاه نحوه برگزاری رویداد علمی را برگزار می کند.

اهداف این کارگاه، آشنایی با مفاهیم و انواع رویدادهای علمی، اجزا و مولفه های رویداد علمی، آموزش چگونگی برنامه ریزی و برگزاری و تببین درس آموخته ها و تجارب  است.

این کارگاه آموزشی پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ به صورت مجازی برگزار می گردد.