روزشمار سلامت و سرطان
طراحی روزشمار اختصاصی یکی ازکارامدترین اقدامات برای ثبت برنامه ها، فعالیت ها و گزارش ها در بین انجمن ها و سازمان ها محسوب می شود، بنابراین روزشمار سلامت و سرطان جهت برنامه ریزی برای آموزش عمومی و آگاهی بخشی، اجرای برنامه های مشترک و سازماندهی شده در سطح کشور، انجام فعالیت های اجتماعی و کمپین ها، طراحی شده و زین پس به صورت ماهانه در سایت و شبکه های اجتماعی مربوط به انجمن رادیوانکولوژی ایران منتشر خواهد شد.