جلسه کارگروه ها و کمیته های انجمن علمی رادیو انکولوژی ایران با هدف آشنایی دبیران و اعضا با اصول برنامه ریزی سازمانی، جهت تدوین برنامه عملیاتی ۱۴۰۱-۱۴۰۳ در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۱ در محل هتل استقلال تهران برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور کمیته ها/ کارگروه های انجمن رادیوانکولوژی ایران مشتمل بر پژوهش، روابط عمومی، ارتقای کیفیت، زیرساخت و تجهیزات، تعرفه و نظام پرداخت، نیروی انسانی و سایر کارگروه ها برگزار شد، اهداف، برنامه ها، ماموریت ها و اقدامات اولویت دار مشخص و تبیین شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر مطلق، دبیر انجمن کلیات برنامه راهبردی انجمن و انتظارات از کارگروه های آن را تشریح و در ادامه آقای مهندس خوشابی شیوه کار با نرم افزار مدیریت برنامه تحت عنوان ترلو را بیان کردند.

 همچنین در این کارگاه نحوه ثبت برنامه ها و اقدامات در نرم افزارهای مدیریتی جهت پایش و ارزیابی و اجرای برنامه مبتنی بر مدیریت سیستمی ارائه شد.