اطلاعیه 

با پیگیری ها و مذاکرات صورت گرفته و ارسال درخواست کتبی به “دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت”، خوشبختانه در دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، با تغییر نام انجمن به “انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران” موافقت شد. برای رسمی شدن این تغییر نیاز بود که این عنوان در اساسنامه انجمن اعمال گردد به همین دلیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در اولین فرصت ممکن یعنی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، تشکیل شد و تغییر عنوان به اتفاق آرا به تصویب رسید. 

در این مجمع همچنین اصلاح ماده ۸ نیز صورت گرفت و اعضای پیوسته انجمن، متخصصان رادیوانکولوژی با هر دو عنوان رادیوتراپی یا رادیوانکولوژی در گواهینامه و دانشنامه تعریف شدند. سپس در دویست و سیزدهمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با تغییرات اساسنامه موافقت و پروانه فعایت جدید با عنوان”انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران” در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ صادرگردید.

هیات مدیره انجمن، ضمن اعلام این خبر، از تلاش های همکاران در راه سربلندی رشته رادیوانکولوژی و خدمت رسانی به مردم عزیز ایران قدردانی می نماید.