مجمع عمومی عادی نوبت اول موسسه انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران ۱۳ بهمن ماه برگزار خواهد شد

مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران در روز پنجشنبه مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در هتل المپیک تهران (سالن اصلی) برگزار می گردد.
بدینوسیله از تمامی اعضا پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران برای حضور در این مجمع دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه این مجمع شامل گزارش عملکرد هیئت مدیره انجمن، گزارش بازرس، تصویب تراز مالی و مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.