ژورنال

سردبیر مجله Rep Radiother Oncol، طی یک فراخوان عمومی از نویسندگان دعوت کرد تا مقالات اصیل، گزارش های موردی، نامه‌ها به سردبیر، بررسی‌ها و متاآنالیز در حوزه های مختلف رادیوتراپی و انکولوژی را جهت داوری و چاپ به این مجله ارسال نمایند.

شایان ذکر است این مجله دارای دسترسی آزاد بوده و مقالاتی که قبل از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ سابمیت شوند به صورت کاملا رایگان داوری و منتشر خواهند شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع داوری در حداقل زمان ممکن یعنی ۱۵ روز کاری انجام خواهد شد.