• در کنگره بین المللی ESMO GI که در تیر ماه ۱۴۰۲ در بارسلونا برگزار شد، توجه ویژه ای به نقش هوش مصنوعی در تشخیص، درمان و پیگیری بیماران در رشته های مرتبط با انکولوژی شد.
 • در این دوره همچنین بیشترین بحث ها و پنل ها مرتبط با نقش ایمنوتراپی در درمان بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ با پروفایل MSI-H/dMMR بود.
 • گفتنی است طبقه بندی جدید سرطان معده نیز در این دوره از ESMO GI مورد بررسی قرار گرفت.
 • تجزیه و تحلیل میکروبیوم روده در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ متاستاتیک که در کارآزمایی AtezoTRIBE وارد شده بودند نشان داد که نوع میکروبیوتا بین بیماران dMMR و pMMR متفاوت است.
 • نتایج کارآزمایی LEAP-017 در خصوص استفاده از ترکیب پمبرولیزوماب به همراه لنواتینیب نشان داد که این ترکیب یک گزینه درمانی جدید در درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک غیر MSI-H/dMMR که قبلاً درمان شده اند، است.
 • نتایج کارآزمایی های بالینی DESTINY-CRC02 و MOUNTAINEER-03 در خصوص نقش درمان با داروهای anti-Her2 در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ متاستاتیک با Her2 مثبت در این دوره مورد بحث قرار گرفت.
 • امروزه نمی توان از نقش بسزای بررسی ctDNA در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بعد از جراحی و میزان سودمندی درمان های ادجوانت در آن ها چشم پوشی کرد و مطالعات ارزنده ای در این زمینه انجام شده است.

 • به نظر می رسد که بیماران مبتلا به سرطان رکتوم بعد از رویکرد توتال نئوادجوانت تراپی از رزکسیون گره های لنفاوی جانبی (lateral pelvic lymph node resection) سود می برند.
 • کلودین ۱۸.۲ (Claudin 18.2) یک بیومارکر جدید در بیماران مبتلا به سرطان معده می باشد که هدف گیری آن در طی درمان می تواند بقای بیماران را بهبود بخشد.
 • در حال حاضر استفاده از Zolbetuximab همراه با کموتراپی استاندارد درمانی در بیماران مبتلا به سرطان معده و GEJ متاستاتیک ۲-positive, HER2-negativeدر نظر گرفته می شود.

 • با توجه به اینکه وجود پروفایل MSI-H با مقاومت به کموتراپی همراه است، در آینده ای نه چندان دور ایمنوتراپی جایگزین کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان معده early MSI-H/Dmmr خواهد شد.
 • ارزیابی Philip Agop Philip در خصوص نحوه طبقه بندی مولکولی بیماران مبتلا به سرطان پانکراس به عنوان اولین قدم در استفاده از پزشکی شخصی شده در این گروه از بیماران گزارش شد و NALIRIFOX به عنوان استاندارد جدید در درمان بیماران مبتلا به سرطان پانکراس متاستاتیک براساس نتایج مطالعه NAPOLI 3 معرفی گردید.