آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم موسسه انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران به شماره ثبت ۳۰۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰
با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول به تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ تشکیل گردید و به حد نصاب نرسید، بدین وسیله از اعضای پیوسته انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران برای حضور در مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم انجمن که به فاصله یک ماه از نوبت یکم، در روز شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰، در محل تهران، میدان توحید ، خ توحید، خ طوسی، پلاک ۶۳ واحد ۴ (دفتر انجمن) تشکیل می‌گردد، دعوت به عمل می آید. دستور جلسه:
– اصلاح بند یک ماده ۸ اساسنامه
– دیگر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

هیئت مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران