دکتر محمدرضا قوام نصیری

دکتر محمدرضا قوام نصیری

رئیس انجمن
دکتر بهرام مفید

دکتر بهرام مفید

نائب رئیس انجمن
دکتر حسین فودازی

دکتر حسین فودازی

دبیر انجمن
دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتر حمیدرضا میرزایی

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر سیمین همتی

دکتر سیمین همتی

هضو هیئت مدیره انجمن
دکتر یاشا مخدومی

دکتر یاشا مخدومی

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر حجت ا... شهبازیان

دکتر حجت ا... شهبازیان

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر حمیدرضا دهقان منشادی

دکتر حمیدرضا دهقان منشادی

بازرس انجمن