هیت وزیران در جلسه  ۰۴/۰۲/۱۴۰۱  به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده ( ۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد.

ویرایش سوم کتاب ارزشیابی ارزش نسبی خدمات سلامت تصحیح شد.

دانلود