دکتر منصور انصاری، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر کامبیز نوین، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران