وبینار تشخیص، درمان و کنترل متاستازهای استخوانی توسط انجمن رادیوانکولوژی ایران و با همکاری شرکت دارویی امجن با امتیاز بازآموزی در روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹ در محل دفتر انجمن برگزار گردید .

امتیاز های باز آموزی برای متخصصین محترم که به سوالات در سامانه آموزش مداوم پاسخ داده اند ثبت گردیده است .