وبینار برخورد به بیمار مبتلا به سرطان زبان در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور اساتید و صاحبنظران در حوزه تشخیص و درمان سرطان زبان توسط انجمن رادیوانکولوژی ایران برگزار گردید .

امتیاز شرکت کنندگان محترم در برنامه که نمره قبولی در آزمون مربوطه را کسب نمودند در سامانه آموزش مداوم ثبت گردید .