دکتر یاشا مخدومی

دکتر یاشا مخدومی

رئیس انجمن
دکتر حجت ا... شهبازیان

دکتر حجت ا... شهبازیان

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر علی قنبری مطلق

دکتر علی قنبری مطلق

دبیر انجمن
دکتر احمد مافی

دکتر احمد مافی

خزانه دار هیئت مدیره انجمن
دکتر علی یعقوبی جویباری

دکتر علی یعقوبی جویباری

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر پوریا عادلی

دکتر پوریا عادلی

هضو هیئت مدیره انجمن

دکتر محمدرضا برزگر تهمتن

دکتر محمدرضا برزگر تهمتن

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر مونا ملک زاده

دکتر مونا ملک زاده

بازرس انجمن