دکتر محمد جواد ثعلبیان

دکتر محمد جواد ثعلبیان

رئیس انجمن
دکتر احمد عامری

دکتر احمد عامری

خزانه دار انجمن
دکترحمیدرضا میرزایی

دکترحمیدرضا میرزایی

نائب رئیس انجمن

دکتر فرهاد سمیعی

دکتر فرهاد سمیعی

دبیر انجمن
دکتر پیام آزاده

دکتر پیام آزاده

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر محمدرضا قوام نصیری

دکتر محمدرضا قوام نصیری

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر غلامحسین نوفرستی

دکتر غلامحسین نوفرستی

عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر حسین فودازی

دکتر حسین فودازی

بازرس انجمن