دکتر پیام آزاده، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پدرام فدوی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران