مشاهده برخی از اخبار در خصوص فعالیت های انجمن رادیوانکولوژی ایران