گزارش تصویری از کارگاه مورخ ۹ دی ماه ۱۴۰۰ در محل دفتر انجمن