پیرو برگزاری جلسه مجازی کمیته انتخابات انجمن با توجه به تالمات روحی همکاران مهلت  ثبت نام کاندیداهای محترم جهت انتخابات  هیئت مدیره انجمن تا  پایان ساعت روز جمعه سوم اردیبهشت تمدید گردید.  خواهشمندیم در صورت تمایل به کاندیداتوری هرچه سریعتر مدارک خودتان را به ایمیل انجمن ارسال فرموده و تاییدیه دریافت نمائید .