اولین جلسه کمیته اجرایی کنگره با حضور دبیر انجمن،دبیرانن علمی و اجرایی کنگره و تیم اجرایی در روزپنجشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید .