انتخاب الکترونیک هیئت مدیره انجمن با مشارکت ۸۵ درصد از اعضای محترم انجمن در روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت .

رونمایی از نتایج آرا در دفتر کمیسیون انجمن های علمی با حضور جناب آقای دکتر سید جلیل حسینی دبیر محترم کمیسیون ، جناب آقای دکتر فودازی دبیر محترم انجمن و جنب آقای دکتر دهقان منشادی به نمایندگی از سوی کمیته انتخابات انجام شد و اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد .

اعضا و بازرس منتخب هیت مدیره انجمن و اعضای علی البدل
۱-دکتر حجت ا… شهبازیان
۲-دکتر علی یعقوبی جویباری
۳-علی مطلق
۴-دکتر یاشا مخدومی
۵-دکتر پوریا عادلی
۶-دکتر احمد مافی
۷-دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
علی البدل هیت مدیره
۱-دکتر حمیدرضا میرزایی
۲-دکتر سیمین همتی
بازرس اصلی
دکتر مونا ملک زاده
بازرس علی البدل
دکتر سید مسعود سعیدیان