اسامی منتخبین کورس ESTRO پس با توجه به اسامی ارسالی از مراکز مختلف کشور از بررسی در کمیته اعلام گردید .