دکتر محمد علی برومند یزد، خیابان شهید مطهری، مقابل پمپ بنزین روحانیون، بیمارستان رمضان‌زاده مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده یزد
دکتر مسعود شبانی یزد، خیابان شهید مطهری، مقابل پمپ بنزین روحانیون، بیمارستان رمضان‌زاده مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده یزد
دکتر علی اصغر شاکری یزد