دکتر عطا.. جهانگیرراد گرگان
دکتر  احسان حاتمی گرگان
دکتر  رضا خاندوزی گرگان   بیمارستان ۵ آذر
دکتر محمدعلی صدربزاز گرگان   بیمارستان ۵ آذر