دکتر  صفا اسماعیل پور بزنجانی کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بخش رادیوتراپی  انکولوژی بیمارستان شفا کرمان
دکتر مریم بهادر کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر رضا دانش فر کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر سعید رجایی نژاد کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر سیمین سلطانی نژاد کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  محمدحسن لاریزاده کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا  بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی