دکتر نام نام خانوادگی شهر بیمارستان
دکتر  نسرین امیری فرد کرمانشاه بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر ملیحه دیانی کرمانشاه بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر  مهدی سبحانی کرمانشاه  بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر رفاق شرهانی کرمانشاه  بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر  نگین فرشچیان کرمانشاه یمارستان امام رضا(ع)