دکتر سیدجلال‌الدین رفیعی قزوین- شهرک مینودر- کوی الهیه بیمارستان ولایت بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر مریم کریمی قزوین بیمارستان ولایت
دکتر رضوان منتظری قزوین بیمارستان ولایت