دکتر نام نام خانوادگی شهر بیمارستان
دکتر  نیلوفر احمدلو شیراز  بیمارستان نمازی
دکتر  شاپور امیدواری شیراز   بیمارستان نمازی شیراز
دکتر  منصور انصاری شیراز  نمازی بیمارستان نمازی
دکتر  محمدجواد ثعلبیان شیراز بیمارستان نمازی
دکتر سید حسن حامدی شیراز بیمارستان نمازی
دکتر نزهت خانجانی شیراز  بیمارستان نمازی
دکتر مجد الدین رجائی شیراز
دکتر مهدی شریعت شیراز
دکتر بهنام کدخدایی شیراز بیمارستان نمازی
دکتر  محمد محمدیان پناه شیراز  بیمارستان نمازی
دکتر  احمد مصلائی شیراز   بیمارستان نمازی
دکتر سپیده میرزایی شیراز شیراز
دکتر  مهران نوذری شیراز
دکتر  حمید نصرالهی شیراز  بیمارستان نمازی شیراز