دکتر  منوچهر احمدی کردستان – سنندج – خیابان پاسداران- خیابان توحید بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان توحید سنندج
دکتر زینب صالحی کردستان – سنندج – خیابان پاسداران- خیابان توحید  بیمارستان توحید سنندج بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر سمانه جمشیدی کردستان – سنندج – خیابان پاسداران- خیابان توحید  بیمارستان توحید سنندج بخش رادیوتراپی انکولوژی