دکتر سیامک بابایی بیمارستان امام علی زاهدان
دکتر مانیا رجب زاده زاهدان بیمارستان علی ابن ابیطالب
دکتر پگاه ساسان پور زاهدان بیمارستان هلی ابن ابیطالب
دکتر سارا شمسی زاهدان بیمارستان علی ابن ابیطالب