دکتر  فرزین دهسرا رشت  بیمارستان رازی
دکتر  عباس رحیمی رشت مرکز آموزشی درمانی رازی
دکتر حمید سعیدی ساعدی رشت  کلینیک رادیوتراپی انکولوژی گیلان
دکتر مهرسا مجدآیین رشت  بیمارستان رازی