دکتر  علیرضا آلاله  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر  شعله آروندی  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر سمیه بریهی  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر علی باقری  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر رکسانا بخشعلی گلستان اهواز
دکتر  سیدمحمد حسینی  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر  سمیرا رزاقی  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر  ساسان رزمجو  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر  حجت ا… شهبازیان  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر پری قدمگاهی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر فاطمه محمدیان  اهواز- گلستان – خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان  دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
دکتر  یاسمین ماهورام بیمارستان گلستان اهواز
دکتر محمد درچین دزفول – خ منتظری – کلینیک رادیوتراپی رها
دکتر مجد الدین رجائی دزفول – خ منتظری – کلینیک رادیوتراپی رها
دکتر شاهین طاهری ابادان
دکتر مریم فعلی دزفول – خ منتظری – کلینیک رادیوتراپی رها
دکتر شراره یزدان فر دزفول – خ منتظری – کلینیک رادیوتراپی رها