دکتر رضا اقدام ضمیری  تبریز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز- بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر فرشاد سیدنژاد  تبریز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  علی عدیلی  تبریز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  امیر قاسمی جنگجو  تبریز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، مرکز آموزشی درمانی مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  محمد محمدزاده  تبریز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر علیرضا ناصری تبریز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، مرکز آموزشی درمانی مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی