دکتر یعقوب آشوری بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران  مرکز پرتودرمانی و شیمی درمانی امید بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
دکتر  امین شفی زاد بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران  مرکز پرتودرمانی و شیمی درمانی امید بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
دکتر سپیده صحت کاشانی بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران  مرکز پرتودرمانی و شیمی درمانی امید بیمارستان شهید محمدی بندرعباس