دکتر  غلامحسین حسین زاد اشکیلی اردبیل مرکز رادیوتراپی شفا
دکتر  امیر عباس کنی اردبیل ـ بیمارستان امام خمینی