دکتر نام نام خانوادگی شهر بیمارستان
دکتر  جمشید انصاری اراک   بیمارستان آیت ا.. خوانساری
دکتر رضوان حسینیان اراک بیمارستان آیت ا.. خوانساری
پ پریسا رشیدی اراک  بیمارستان آیت ا.. خوانساری
دکتر رباب عبدی اراک  بیمارستان آیت ا.. خوانساری
دکتر  فتح ا.. محقق اراک   بیمارستان آیت ا.. خوانساری