آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  نوبت اول

موسسه انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران با شماره ثبت ۳۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران برای حضور در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن که در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۱۹ در محل تهران دهکده المپیک هتل المپیک سالن اصلی تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

۱- اصلاح بند ۱ماده ۸ اساسنامه
۲- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

هیات مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران