آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول

موسسه انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران با شماره ثبت ۳۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ تا ۱۸  در محل تهران دهکده المپیک هتل المپیک سالن اصلی تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

۱- گزارش عملکرد هیت مدیره انجمن

۲- گزارش بازرس

۳- تصویب تراز مالی

۴-سایر موراد که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

هیات مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران