فایل محاسبه تعرفه خدمات رادیوتراپی سال ۱۳۹۸

توضیحات : در بخش دولتی ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات برای سال ۳۸، ۹۵ هزار و ۲۰۰ ریال محاسبه می شود و ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات برای سال ۹۸، ۱۲ هزار ۶۰۰ ریال محاسبه می گردد . در بخش خصوصی ضریب ریالی کای حرفه های خدمات تشخیصی درمانی کدهای…