آگهی انتخابات انجمن در روزنامه

آگهی انتخابات انجمن در روزنامه

با توجه به تشکیل کمیته انتخابات انجمن مورخ 24 بهمن ماه 1398 و با دستور انتخابات هیئت مدیره و بازرس در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 1399 بدینوسیله از اعضا پیوسته محترم واجد شرایط ماده 8 آئین نامه انتخابات انجمن

فایل ثبت نام کاندیداها

فایل ثبت نام کاندیداها

لطفاً  فایل زیر را پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه ( تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس) بصورت فایل PDF یا JPEG به ایمیل انجمن info@isro.org.ir ارسال فرمایید.