آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم موسسه انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران به شماره ثبت 30427 و شناسه ملی 10320832980
با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول به تاریخ 28 بهمن ماه 1400 تشکیل گردید و به حد نصاب نرسید، بدین وسیله از اعضای پیوسته انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران برای حضور در مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم انجمن که به فاصله یک ماه از نوبت یکم، در روز شنبه 28 اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰، در محل تهران، میدان توحید ، خ توحید، خ طوسی، پلاک 63 واحد 4 (دفتر انجمن) تشکیل می‌گردد، دعوت به عمل می آید. دستور جلسه:
– اصلاح بند یک ماده ۸ اساسنامه
– دیگر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

هیئت مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران