گزارش تصویری از کارگاه مورخ 9 دی ماه 1400 در محل دفتر انجمن