دکتر محمد علی برومند يزد، خيابان شهيد مطهري، مقابل پمپ بنزين روحانيون، بيمارستان رمضان‌زاده مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده یزد
دکتر مسعود شبانی يزد، خيابان شهيد مطهري، مقابل پمپ بنزين روحانيون، بيمارستان رمضان‌زاده مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده یزد
دکتر علی اصغر شاکری یزد