دکتر  صفا اسماعيل پور بزنجانی کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بخش رادیوتراپی  انکولوژی بیمارستان شفا کرمان
دکتر مريم بهادر کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر رضا دانش فر کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر سعید رجایی نژاد کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر سیمین سلطانی نژاد کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  محمدحسن لاريزاده کرمان ،بلوار جمهوری خ فارابی خ شفا  بیمارستان شفا کرمان بخش رادیوتراپی انکولوژی