دکتر  علی صیادی همدان بلوار شهید بهشتی بیمارستان بعثت (انیستیتو کنسر همدان )
دکتر  عبدالعظيم صديقی پاشاکی همدان،چهار راه پژوهش (پارک مردم) ،خیابان پرستار همدان مرکز تشخیص درمانی مهدیه همدان(MRI همدان )
دکتر  کمال محمديان همدان -مرکز خیریه همدان،چهار راه پژوهش (پارک مردم) ،خیابان پرستار  مرکز تشخیص درمانی مهدیه همدان(MRI همدان )