دکتر رضا اقدام ضميری  تبريز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز- بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر فرشاد سيدنژاد  تبريز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  علی عدیلی  تبريز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  امير قاسمي جنگجو  تبريز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، مرکز آموزشی درمانی مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  محمد محمدزاده  تبريز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، بیمارستان مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر عليرضا ناصري تبريز ، خیابان دانشگاه ، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه ، مرکز آموزشی درمانی مدنی تبریز-بخش رادیوتراپی انکولوژی