دکتر عطا.. جهانگيرراد گرگان
دکتر  احسان حاتمی گرگان
دکتر  رضا خاندوزی گرگان   بیمارستان 5 آذر
دکتر محمدعلي صدربزاز گرگان   بیمارستان 5 آذر