دکتر نام نام خانوادگی شهر بیمارستان
دکتر  نسرين اميري فرد کرمانشاه بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر ملیحه دیانی کرمانشاه بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر  مهدی سبحانی کرمانشاه  بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر رفاق شرهانی کرمانشاه  بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر  نگين فرشچيان کرمانشاه یمارستان امام رضا(ع)