دکتر نام نام خانوادگی شهر بیمارستان
دکتر  نيلوفر احمدلو شیراز  بیمارستان نمازی
دکتر  شاپور اميدواري شیراز   بیمارستان نمازی شیراز
دکتر  منصور انصاري شیراز  نمازی بیمارستان نمازی
دکتر  محمدجواد ثعلبيان شیراز بیمارستان نمازی
دکتر سید حسن حامدی شیراز بیمارستان نمازی
دکتر نزهت خانجانی شیراز  بیمارستان نمازی
دکتر مجد الدین رجائی شیراز
دکتر مهدی شریعت شیراز
دکتر بهنام کدخدایی شیراز بیمارستان نمازی
دکتر  محمد محمديان پناه شیراز  بیمارستان نمازی
دکتر  احمد مصلائي شیراز   بیمارستان نمازی
دکتر سپیده میرزایی شیراز شیراز
دکتر  مهران نوذري شيراز
دکتر  حمید نصرالهی شیراز  بیمارستان نمازی شیراز