دکتر  فرزین دهسرا رشت  بیمارستان رازی
دکتر  عباس رحيمی رشت مرکز آموزشی درمانی رازی
دکتر حمید سعيدی ساعدی رشت  کلینیک رادیوتراپی انکولوژی گیلان
دکتر مهرسا مجدآيين رشت  بیمارستان رازی